خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

شعر های قرآنی

ما از قرآن دور ماندیم ای دریغ

چیست قرآن ؟ گفته پروردگار معجز پیغمبر والاتبار . چیست قرآن ؟ زمزم جوشان عشق رمز هستی راز خلقت جان عشق ...

روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا